Забравена парола

Условия за пазаруване

Общи условия

за пазаруване чрез електронен магазин eshop.newagesystems.eu

 

Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закон за защита на потребителите /ЗЗП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.

 

Уважаеми Потребители,

Моля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта eshop.newagesystems.eu и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

 

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между Търговеца “Ню ейдж систъмс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.“Битоля“ 19, 9, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203064796, представлявано от Иван Апостолов – Управител, gsm: +359887124012, e-mail: sales@newagesystems.eu, наричано по-долу за краткост „Търговеца” от една страна и от друга страна - „Потребителя”, които услуги се предоставят чрез домейн: eshop.newagesystems.eu наричан по-долу за краткост „сайт”. Съгласно § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

2. С настоящите Общи условия Търговецът уведомява Потребителите, че е дружество, вписано в Електронния регистър на Администратори на лични данни към КЗЛД с идентификационен номер: 420065.

3. На страницата sales@newagesystems.eu се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. Търговецът гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.

4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си, изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Търговеца за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

5. Търговецът  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

6. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Търговеца при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

7. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от Търговеца на трети лица - спедитори, когато това е необходимо и е във връзка с избран от Потребителя начин на плащане "Наложен платеж”.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ” (COOKIES)

8. Какво представляват “бисквитките”, и как ние ги ползваме?

„Бисквитката“ представлява много малък файл съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на Вашия компютър, когато са посетени конкретни уеб страници. Сама по себе си, бисквитката  не съдържа и не събира информация, освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър. Тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за потребителя чрез регистриране, заедно с  останалите други данни, и на предпочитанията на потребителя, чрез идентифициране на грешки и/или събиране на данни за статистически цели. „Бисквитката“ няма да навреди на Вашия компютър, а в резултат на употребата на сайта не се съхраняват никакви лични данни. За пълноценното използване на нашия уебсайт се изисква инсталирането на „бисквитки“. В случай, че желаете да прекратите функционирането на някоя от инсталираните „бисквитки“, Вие пак ще можете да ползвате сайта, но определени функции могат да се окажат деактивирани. При повечето уеб-браузъри (напр. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, и Google Chrome) функцията за инсталиране на „бисквитки“ е автоматично включена. Чрез промени в зададените по подразбиране настройки на браузъра, който ползвате, Вие можете да определяте дали да разрешите достъпът на „бисквитките“ до Вашия компютър и до каква степен. Моля имайте предвид, че ако не направите никакви промени, това означава, че Вие приемате настройките по подразбиране на браузъра и се съгласявате с активирането функциите на „бисквитките“. В случай, че не сте съгласни, моля, променете настройките на Вашия браузър и ограничете или премахнете функцията за инсталиране на „бисквитките“. 

Тази информация е обобщена и се предоставя във връзка с нашите усилия да спазим изискванията на последните законови разпоредби, както и за да се гарантира, че ние сме открити, почтени и ясни по отношение на поверителността на данните на потребителите.

 

Как ние използваме “Бисквитките” 

Когато посещавате този сайт, Вие можете да установите наличието на различни видове „бисквитки“, които се генерират. Ние използваме три типа бисквитки:

Сесийни ”бисквитки”, които се изтриват автоматично след всяко посещение.

Постоянни "бисквитки", които се запазват по време на многократните посещения на сайта. 

"Бисквитки" на третата страна, които се използват от уебсайтове на наши партньори, които са вградени в нашия сайт или към който сме предоставили линкове. 

 

Сесийни ”бисквитки”     

Те Ви дават възможност да изпълнявате важни функции на сайта, като например запаметяване на повтарящо се поле на формуляр в рамките на една сесия на браузъра. В допълнение, те съдействат за ограничаване на необходимостта за трансфер на информация в интернет пространството. Те не се съхраняват на Вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на Вашия браузър.

 

Постоянни "бисквитки"    

Те ни дават възможност да разпознаваме повтарящи се анонимни потребители на нашия сайт.  Чрез сравняване с анонимен, случайно генериран идентификатор, може да се направи запис на конкретна информация за сърфирането, като например, как Вие сте достигнали до сайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този сайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на сайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието.

 

"Бисквитки" на трета страна

Когато посещавате нашия сайт, Вие можете да забележите  „бисквитки“, които не са свързани с "Ню ейдж систъмс" ЕООД. В случай, че преминете на уеб-страница, в която има вградено съдържание, например от Facebook или YouTube, е възможно да Ви бъдат изпратени „бисквитки“ от тези уеб сайтове. Ние не контролираме генерирането на тези „бисквитки“ и затова Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на сайтовете на съответните трети страни.

 

СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ

9. Електронният магазин eshop.newagesystems.eu предлага богата гама от стоки. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.

9.1. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин eshop.newagesystems.eu

9.2. Стоките, изложени в сайта е възможно да не са налични към момента на поръчката, за което Потребителят бива уведомен в рамките на 24 часа.

10. Търговецът не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

11. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронния магазин стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като Търговецът не носи каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

12. Цените на стоките са посочени в лева с включен Данък добавена стойност (брутна цена). Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката, не е включена в цената на стоките.

13. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката. 

14. Доставикът си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани  и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт. 

 

ПОРЪЧКИ

15. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на Търговеца. Регистрацията в сайта не е задължителна. Поръчката на стоки чрез интернет сайта eshop.newagesystems.eu предвижда задължение за Потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в т. 23 – 25 от настоящите Общи условия.

16.  За да направите поръчка през сайта на Търговеца, следвайте следните стъпки:

16.1.  Изберете желаната стока от съответните категориите и подкатегориите на сайта или чрез използване на търсачката. 

16.2.  За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална кошница за пазаруване/, натиснете бутона „Добави в кошница“, находящ се в дясно, под стойността на прозореца на всяка стока. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /кошница/, освен ако посочените от Вас количества са ограничени или съществува друга невъзможност от страна на Търговеца да ги достави. При това положение Ви молим да се свържете с нас на посочения телефон или e-mail.

16.3.  В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Моята количка”. В него е изписан броят на добавените в количката продукти до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката.

 

* В случай че Потребителят не е регистриран в сайта на Търговеца, списъкът на стоките, включени в поръчка, която не е потвърдена от Потребителя, се изтриват от кошницата, при затваряне на сайта на Търговеца.

** В случай че Потребителят е регистриран в сайта на Търговеца и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта, списъкът на стоките в „Моята количка”, може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в акаунта на Потребителя и са достъпни по всяко време за редакция или потвърждаване.

 

16.4. За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона със символа „Количка”. На страницата ще видите текущия списък с продукти,  налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Поръчай”. 

16.5. На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Ако сте регистриран потребител и не сте влезли в своя акаунт, сега е момента да го направите. Ако нямате регистрация Ви се предоставя възможност да се регистрирате, или ако не желаете такава, можете да продължите да пазарувате без да се регистрирате. Във всеки един от вариантите, който сте избрали, молим да попълнете данните си коректно - Лице за контакт, Адрес за доставка, и/или Други, за да можем коректно да съставим необходимите документи и да получите безпрепятствено своята поръчка.

16.6. Попълнете начин на доставка и метод на плащане. Молим да обърнете внимание на следното:

16.6.1. Цената за доставка от куриер, до офис или адрес в границите на страната, с наложен платеж или по банков път, е 15 лева с ДДС. Цената за доставка се показва в прозореца „Моята количка”. Системата за пазаруване автоматичо я превалутира в евро при смяна на работния език, но това не означава, че при поръчки от чужбина цената за доставка е евровата равностойност на 15 лева! За повече подробности и актуална цена за доставка в страна различна от България, моля обърнете се към нас на посочения e-mail или телефон за връзка.

16.6.2. При поръчки над 400 лева доставката е безплатна, за поръчки от клиенти в страната.

16.7. Моля, прегледайте своята поръчка и се запознайте с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин eshop.newagesystems.eu. В случай, че сте съгласни с настоящите „Общи условия“, моля отбележете това, поставяйки отметка в чек бокса и натиснете „Поръчай”. 

16.8.  На екрана ще се появи номер на поръчката Ви, с което процедурата приключва. 

17.  На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането й. Молим да не бързате да извършвате на паричен превод, преди да получите потвърждаващ e-mail и/или телефонно обаждане от наша страна. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен, при което  Потребителят влиза в договорни отношения с "Ню ейдж систъмс" ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. 

18. При невъзможност за доставка на конкретни видове стоки, в случай че заявените количества не са налични при нас или нашите доставчици, или при възможно забавяне в изпълнението на поръчката поради други, независещи от наша страна обстоятелства (национални празници или тежни метеорологични условия), ще получите информация за това кога последните могат да Ви бъдат доставени, при което отново Ви се предоставя възможността да потвърдите или отхвърлите своята поръчка.

19. Ако заявените количества не са налични при нас,  но са налични при нашите дотавчици, поръчаните стоки ще Ви бъдат доставени в рамките на до 10 работни дни.

20. Търговецът не носи отговорност за забавяне на доставка, причинена от трета страна.

21.  При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, както и при преустановени доставки на дадена стока, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Търговецът има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, Търговецът може да достави на Потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до Потребителя и с неговото изрично съгласие посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, ако има вече доставени стоки субститути, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на Потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на Търговеца.

22.  Ако е необходимо, служител на Търговеца ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

23. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

23.1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България:

23.1.1.  Плащане при доставка („Наложен платеж“), за поръчки до 400 лева.

23.1.2.  Плащане по банков път, за поръчки над 400 лева.

23.2. За стоки, с място на доставка – извън територията на Република България:

23.2.1. Плащане по банков път, само и единствено след получаване на потвърдителен e-mail с нужните данни за цена на доставката и други такси, съпътстващи изпращането на стоките (например митнически такси и други).

23.2.2. Сумата на направената и потвърдена поръчка следва да бъде преведена по банков път, в пълния й размер. Всички такси по превода на паричните средства са за сметка на Потребителя.

23.3. В случаите на договорени едновременно доставка и монтаж на компоненти или цяла система от страна на Доставчика, последният следва да получи 100% авансово договорената сума по банков път. Ако е договорено друго, например плащания на два пъти, Търговецът си запазва правото да задържи паролите за дистанционен достъп до системата до получаването на последното плащане. При забава на плащането от датата на падеж на съответната фактура от страна на Потребителя в срок до две календарни седмици, последният се счита за неизправна страна по договора и Търговецът си запазва правото да ограничи изцяло достъпът до системата и дори да прекъсне дистанционно нейната работа до момента на получаване на плащането, без да дължи обезщетение за създаденото неудобство или пропуснати ползи.

23.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Търговеца, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока, при избран метод на плащане - „Плащане по банков път“.

24. При избран начин на плащане - „Плащане при доставка” („Наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката, пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на Потребителя), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване Купувачът (Потребителят) овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Търговеца сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

25. При избран начин на плащане - „По банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на Търговеца, посочена на сайта. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, както и номер фактурата за продажба/авансово плащане. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

 

ДОСТАВКА

26. Стоките, поръчани от електронния магазин eshop.newagesystems.eu, освен стоките, за които изрично е посочен или уговорен различен срок на доставка, се доставят до 3 /три/ работни дни при начин на плащане - "Наложен платеж", и до 3 /три/ работни дни след получаване по банков път сума на поръчката при начин на плащане - "По банков път".

26.1. Срокът за доставка започва да тече от изпращане или потвърждаване на поръчката от страна на Потребителя, респективно от получаване на плащането при избран начин на плащане „По банков път”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан/договорен различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни.

27. Търговецът не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Търговеца обстоятелства.

28. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми Търговеца на тел. +359887124012.

29. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма при получаването на пратката и Търговецът не бъде незабавно уведомен на тел +359887124012, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажба.

30. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при плащане с „Наложен платеж”, не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с Търговеца на тел +359887124012 за отстраняване на несъответствието.

31. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 

32. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

33. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването за такова искане на Търговеца на тел +359887124012.

 

ПРАВО НА ОТКАЗ

34. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.

35. Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно:  датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ и да го изпратите на електронен адрес: sales@newagesystems.eu.  Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител - по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

35.1. Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, и/или нарушаване целостта на тяхната опаковка и търговски вид. Последният може да ползва Приложение 1 като формуляр за реализиране на правото на отказ.

36. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние се носи от Потребителя.

37. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Търговеца, с получаването на стоката от последния.

38. В случай, че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Търговеца стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал Търговеца за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Търговеца се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

39. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки  в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби и настоящите Общи условия.

 

ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ И ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

40. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от Търговеца към Потребителя във връзка с неговото задължение да осигури съответствие на стоката с договора за продажба. Това включва да замени или поправи стоката или да възстанови заплатената сума, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба или заявлението за предоставяне на търговска гаранция, уговорени в момента на сключване или преди сключване на самия договор.

40.1. В случай на закупуване на стоки, за които Търговецът е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, Потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от Търговеца в гаранционна карта, придружаваща стоката.

40.2. Гаранционната карта съдържа данните за стоката и гаранционните срокове, както и всички условия на предоставената търговска гаранция.

41. Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от предаването на потребителската стока или от пускането на стоката в експлоатация, ако то е извършено от Търговеца или от негов служител. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между Търговеца и Потребителя за решаване на спора.

41.1. Рекламациите се подават писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат:

- на адреса по търговска регистрация на дружеството „Ню ейдж систъмс“ ЕООД – гр. Варна, ул. „Битоля“ № 19, 9;

- по електронен път - на електронния адрес на Търговеца – sales@newagesystems.eu

41.2. При предявяване на рекламация, Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, адрес телефон за контакт. 

41.2.1. Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Приема се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Доставчика, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: - стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; - значимостта на несъответствието; - възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

41.2.2. Когато дадена стока не съответства на договора за продажба, Доставчикът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на този срок Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

41.2.3. При несъответствие на дадена стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; - намаляване на цената.

41.2.4. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя. Последният не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

41.3. При подаване на рекламация, Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1) касова бележка и/или фактура;

2) гаранционна карта;

3) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното.

42. Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на Потребителя. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.

43. Рекламациите на Потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

44. По време на престоя на стоката в сервиза, Търговецът не е длъжен да осигурява оборотна друга стока за ползване от страна на Потребителя.

45. Предоставената търговска гаранция не покрива компоненти на стоката с ограничен срок на годност (батерии, консумативи, релета и др.).

46. Гаранционното поддържане се извършва само и единствено от Търговеца на стоката/ите. 

47. В случаите, в които от Търговеца се изисква да отстрани лично възникнал дефект и да извърши последващ ремонт или подмяна на дефектирал продукт, всички разноски като пътни, дневни и квартирни се поемат за сметка на Потребителя, отделно от стойността на новия продукт и неговия монтаж и настройка, ако се налага извършването на подмяна на мястото, на което е инсталиран даден продукт.

48. За експресно отстраняване на гаранционен проблем Потребителят заплаща допълнителна такса в размер на 36 лева с ДДС.

 

СЛУЧАИ, КОГАТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ

49. Гаранционно поддържане не се прилага, когато дефектите, проблемите и/или несъответствието са следствие от долу изброените причини:

1) при изгубена гаранционна карта, фактура и/или касов бон, които следва да бъдат представени на Търговеца;

2) при ползване на продукта по различен от неговото предназначение начин;

3) непрофесионална поддръжка или изменение на продукта;

4) експлоатация на дадена стока, несъобразено с характеристиките й;

5) каквато и да е намеса или поправка, предизвикваща дефект или причина за неизправност, която е извършена от неоторизиран сервиз или от неоторизирано лице;

6) при нарушаване на физическата цялост на стоката и/или нейната опаковка (отваряне на нейния корпус например); 

7) при следи от химическо, електрическо и/или следи от друго въздействие породени от употреба в неблагоприятна среда, възпрепятстващи нормалната експлоатация на стоката (например токов удар, късо съединение, пренапрежение по LAN, USB кабели, както и от други модули или оборудване, използвани съвместно с изделието, употреба в агресивна среда със силни вибрации, висока запрашеност и други подобни);

8) при неспазване на минималните и максимални условия за експлоатация на продукта свързани с температура и влажност на въздуха посочени от производителя;

9) при повреда или спиране на работа на дадена стока след инсталиране на нова версия на software-а или firmware-а й, както и в случаи на профилактика на сървъра/ите на самия произодител;

10) при повреди, дължащи се на неподходящо съхранение, неправилна експлоатация и неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, токови удари, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица и/или опит за модифициране на дадена стока, дефекти от неспазване на долуописаните препоръки или по други причини, независещи от Търговеца, се отстраняват за сметка на Потребителя;

11) при достигане на максималния работен капацитет на съответната стока, като например 100 000 включвания/изключвания на продуктите с вградени релета. Последните могат да бъдат достигнати за по-кратък или по-продължителен от 2 години период, в зависимост от тяхното натоварване и начин на експлоатиране. Търговецът не носи отговорност в такива случаи и няма да подменя неработещи продукти с релета, чийто капацитет е изчерпан, поради достигане на максималния им работен капацитет;

12) при т.нар. "залепване" на реле на стока с вградено реле (например Fibaro Single Switch 2 или Double Switch 2), когато последната се ползва за управление на осветителни кръгове, в които участват LED, халогенни или луминисцентни осветителни тела. За целта е необходимо да се предвиди защита от "залепване" на релето/релетата, още преди покупката и монтажът на стоката (например допълнително реле на 220 волта, или т.нар. - "Inrush protection");

13) при покупка на димер (например Fibaro Dimmer 2), в случаите при които се получава премигване или неизключване до края на осветителното тяло, когато последното е от енергоспестяващ тип (например LED крушка или лента), както и в случаите когато общата консумация на осветителното тяло/тела в даден осветителен кръг е по-малка от 50 вата. При тези варианти на инсталиране на дадения димер се съкращава значително неговият живот и е възможно неговото изгаряне. За целта е необходимо да се предвиди покупката и инсталирането на т.нар. "Bypass".

50.  Гаранцията важи само в случай, че инсталацията на устройството към електрическата мрежа се извършва от квалифициран електротехник, удостоверено със съответния протокол за инсталация и тест за работоспособност, или от наш представител.

51. Следва да се има предвид, че предлаганите модули работят базирано на безжична технология (Z-wave), при което Търговецът не гарантира на 100% обхвата между контролера и съответните устройства. При възникването на подобна ситуация, моля потърсете съвет и съдействие.

52. Търговецът не носи отговорност за каквито и да е материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, вследствие на експлоатацията на устройствата или в следствие невъзможността на Потребителя да използва дадено изделие или цялата система при следните случаи:

1) вече изградена и настроена от страна на Търговеца система е прехвърлена във владение на Потребителя (Клиента/Възложителя), при което последният притежава локален и дистанционен достъп и може сам да променя/настройва системата, с което върху него се считат за прехвърлени всички рискове и изгоди свързани със системата за автоматизация;

2) в случаите, в които Потребителят (Клиентът/Възложителят) не полага необходимите грижи на добър стопанин спрямо системата за автоматизация и всички нейни компоненти, съгласно посочените в точка 53 задължителни условия и препоръки за експлоатация;

3) в случаите на прекъсване или влошаване на работата на дадена система причинени от профилактика на сървъра/ите на производителите или инсталиране на нов системен software или firmware от страна на Потребителя, както и при промяна на вече създадени от Търговеца системни настройки и сценарии.

 

53. Задължителни условия и препоръки за експлоатация:

53.1. За правилната и безопасна употреба на даден модул Потребителят следва да се запознае подробно с начина на работа и предназначението му. На сайта на Търговеца, както и в този на самия производител, е налична техническата спецификация на всеки модул или контролер.

53.2. Изделията имат специфични изисквания за употреба, като например температура и влажност на въздуха, с възможност да се ползват в закрити или открити помещения или без такава, да не бъдат подложени на агресивни условия/препарати и други подобни, като тази информация е достъпна в указанията към самия продукт и уебсайтът на съответния производител.

53.3. Транспортирането се извършва в закрити превозни средства, в подходяща опаковка. След транспортиране в зимни условия, преди употреба е задължителен престоят им от минимум 1 час на стайна температура за аклиматизация на изделията.

53.4.  Да се използват занулени ел. контакти и при работа изделието да не е подложено на удари, вибрации, висока влажност, запрашеност и т.н. (например в мокри помещения, освен ако производителят не е посочил, че е влаго или водоустойчиво).

53.5. Върху изделието да не се поставят предмети, които биха затруднили нормалното му охлаждане.

53.6. За свързване на изделието към други устройства да се ползуват подходящи за целта кабели, като строго се съблюдава правилното им поставяне в съответните букси.

53.7. За обновяване на системния софтуер на изделието, Потребителят следва да ползва само препоръчани от производителя програми и пълни, тествани версии, като стриктно спазва съответната процедура. Инсталирането на т.нар. „Beta“ версии на системния софтуер могат да окажат неблагоприятно въздействие върху работата на устройствата. Отговорността от спиране или влошаване на работата на дадена система или нейните компоненти е изцяло върху Потребителя, ето защо последният трябва ВИНАГИ да прави т.нар. „Backup“ в контролера, преди инсталирането на нов софтуер.

53.8. Повредите или влошената работа на дадена система и/или нейните компоненти, вследствие на неправилна експлоатация, както и при употреба в неподходящи условия и/или инсталирането на „Beta“ системен софтуер не са обект на гаранция.

 

 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

54. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Търговецът има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.

55. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта, и по-точно формата за въпроси и запитвания или на тел +359887124012, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

56. Потребителят и Търговецът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

57. Потребителят и Търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

58. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговеца и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

59. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

60. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

61. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Търговецът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

62. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от Потребителите на електронния магазин eshop.newagesystems.eu е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Търговеца и съответния Потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

63. Приемането на настоящите Общи условия от Потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Запознах се и съм съгласен с Общите условия" в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като Потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни, или чрез натискане на съответния бутон за финализиране и изпращане на съответната поръчка към наш оператор. Това действие съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия, Потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 § 1. По смисъла на Закона за защита на потребителите:

1. "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

2. (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) "Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.

3. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което:

а) по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара;

б) се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

4. "Доставчик" е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.

 

Приложение 1

 

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

(съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП)

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.

  

До „Ню ейдж систъмс“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Битоля“ № 19, 9, тел. телефон: +359887124012, електронен адрес: sales@newagesystems.eu

 

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Поръчано на*/получено на*:.......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Име на потребител/ите:...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Адрес на потребител/ите:............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

 

Подпис на потребител/ите:........................................

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата:

........................................

* Ненужното се зачертава.

 

 

Защита на личните данни

2. С настоящите Общи условия Доставчикът уведомява Потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

3. На страницата eshop.newagesystems.eu се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. Доставчикът гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.

4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Доставчика за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

5. Доставчикът  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Доставчикът  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

6. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Доставчика при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

7. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от Доставчика на трети лица - спедитори, когато това е необходимо и е във връзка с избран от Потребителя начин на плащане "Наложен платеж”.

Поръчки

ПОРЪЧКИ

15. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на Търговеца. Регистрацията в сайта не е задължителна. Поръчката на стоки чрез интернет сайта eshop.newagesystems.eu предвижда задължение за Потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в т. 23 – 25 от настоящите Общи условия.

16.  За да направите поръчка през сайта на Търговеца, следвайте следните стъпки:

16.1.  Изберете желаната стока от съответните категориите и подкатегориите на сайта или чрез използване на търсачката. 

16.2.  За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална кошница за пазаруване/, натиснете бутона „Добави в кошница“, находящ се в дясно, под стойността на прозореца на всяка стока. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /кошница/, освен ако посочените от Вас количества са ограничени или съществува друга невъзможност от страна на Търговеца да ги достави. При това положение Ви молим да се свържете с нас на посочения телефон или e-mail.

16.3.  В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Моята количка”. В него е изписан броят на добавените в количката продукти до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката.

 

* В случай че Потребителят не е регистриран в сайта на Търговеца, списъкът на стоките, включени в поръчка, която не е потвърдена от Потребителя, се изтриват от кошницата, при затваряне на сайта на Търговеца.

** В случай че Потребителят е регистриран в сайта на Търговеца и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта, списъкът на стоките в „Моята количка”, може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в акаунта на Потребителя и са достъпни по всяко време за редакция или потвърждаване.

 

16.4. За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона със символа „Количка”. На страницата ще видите текущия списък с продукти,  налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Поръчай”. 

16.5. На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Ако сте регистриран потребител и не сте влезли в своя акаунт, сега е момента да го направите. Ако нямате регистрация Ви се предоставя възможност да се регистрирате, или ако не желаете такава, можете да продължите да пазарувате без да се регистрирате. Във всеки един от вариантите, който сте избрали, молим да попълнете данните си коректно - Лице за контакт, Адрес за доставка, и/или Други, за да можем коректно да съставим необходимите документи и да получите безпрепятствено своята поръчка.

16.6. Попълнете начин на доставка и метод на плащане. Молим да обърнете внимание на следното:

16.6.1. Цената за доставка от куриер, до офис или адрес в границите на страната, с наложен платеж или по банков път, е 15 лева с ДДС. Цената за доставка се показва в прозореца „Моята количка”. Системата за пазаруване автоматичо я превалутира в евро при смяна на работния език, но това не означава, че при поръчки от чужбина цената за доставка е евровата равностойност на 15 лева! За повече подробности и актуална цена за доставка в страна различна от България, моля обърнете се към нас на посочения e-mail или телефон за връзка.

16.6.2. При поръчки над 400 лева доставката е безплатна, за поръчки от клиенти в страната.

16.7. Моля, прегледайте своята поръчка и се запознайте с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин eshop.newagesystems.eu. В случай, че сте съгласни с настоящите „Общи условия“, моля отбележете това, поставяйки отметка в чек бокса и натиснете „Поръчай”. 

16.8.  На екрана ще се появи номер на поръчката Ви, с което процедурата приключва. 

17.  На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането й. Молим да не бързате да извършвате на паричен превод, преди да получите потвърждаващ e-mail и/или телефонно обаждане от наша страна. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен, при което  Потребителят влиза в договорни отношения с "Ню ейдж систъмс" ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. 

18. При невъзможност за доставка на конкретни видове стоки, в случай че заявените количества не са налични при нас или нашите доставчици, или при възможно забавяне в изпълнението на поръчката поради други, независещи от наша страна обстоятелства (национални празници или тежни метеорологични условия), ще получите информация за това кога последните могат да Ви бъдат доставени, при което отново Ви се предоставя възможността да потвърдите или отхвърлите своята поръчка.

19. Ако заявените количества не са налични при нас,  но са налични при нашите дотавчици, поръчаните стоки ще Ви бъдат доставени в рамките на до 10 работни дни.

20. Търговецът не носи отговорност за забавяне на доставка, причинена от трета страна.

21.  При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, както и при преустановени доставки на дадена стока, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Търговецът има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, Търговецът може да достави на Потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до Потребителя и с неговото изрично съгласие посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, ако има вече доставени стоки субститути, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на Потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на Търговеца.

22.  Ако е необходимо, служител на Търговеца ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

WebShop System